Header

Add new comment

Kasvun ja oppimisen lautakunta 21.9.2022: koulut ja päiväkodit ensi vuoden budjetissa

Auroran koulu.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraava kokous on tulevana keskiviikkona. Pitkien korona-aikojen jälkeen nyt on vuorossa ensimmäinen live-kokous lautakunnan toimikaudella. Isoin asia on lautakunnan kannanotto Espoon investointiohjelmaan. Esityslista löytyy täältä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Esityslista 21.09.2022 klo 17:30 -

3 Tarveselvitys Hösmärinpuiston kouluosan muuttamisesta päiväkodiksi

Tämä on jo yleisellä tasolla linjattu, myös siten, että mihin suuntiin Hösmärinpuistoon muutoinen menevät lapset menevät opiskelemaan.

Nyt siis esillä on suunnitelma siitä, miten 1. ja 2. luokan tilat muutetaan päiväkotikäyttöön. Tarveselvitys on luonteeltaan voisiko sanoa toive, että suunnitelkaa miten käytännössä, tässä on meidän tarpeemme. Suunnitteilla on, että toteutus olisi vuonna 2025.

4 Kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto Tilapalvelut-liikelaitoksen esityksestä talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023-2031 investointien osalta

Tässä kohden julkisessa esityslistassa ei ole mukana excel-liitettä, joka helpottaa asian hahmottamista (montako euroa on varattu ja mille vuodelle). Kysyn, että miksi näin.

Selostuksessa avataan kohta kohdalta mitä listalla on, ja mikä on muuttunut. Tässä linjataan siis isoja asioita kohden tulevia budjettineuvotteluja. Esimerkiksi muutamia kouluja (Laurinlahti ja Jupperi) ollaan poistamassa investointiohjelmasta (eli lykkäämässä ilman takarajaa) ja paria jo linjattua ollaan lykkäämässä (Aarnivalkea, Toppelund, Leppävaaran lukio).

Näihin ehdotuksiin vielä paneudun. Jupperin koulun investoinnin lykkääminen on yllättävä ehdotus, samasta on puhuttu jo useiden vuosien ajan. Vaikka Jupperin väliaikaiset tilat ovat kohtalaiset (eli hyväkuntoiset parakit), niin joskus pitäisi päästä normaaliin tilaan. Koulu on ollut hajasijoitettuna seurakuntatalolle jo pari vuosikymmentä, ja nyt myös useaan parakkirakennukseen.

Investointien osalta tilanne on ongelmallinen. Espoo kasvaa ja myös oppilaiden määrä kasvaa esimerkiksi lukioissa kovaa tahtia. Tämä merkitsee tarvetta investoida kunnon tiloihin. Samaan aikaan ns. take-ohjelmalla pyritään pitämään kaupungin menojen kasvu hallinnassa.

Itse katselisin muualle kuin vain yhden toimialan budjettiin. Jos esimerkiksi jättää Espoonväylän jatkeen rakentamatta, niin sillä rakentaa aika paljon luokkatilaa. Mutta käytännössä vastaavaa vääntöä käydään valtuustossa, nyt tulee miettiä asiaa kasvun ja oppimisen lautakunnan kannalta.

5 Vuoden 2023 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma, Kasvun ja oppimisen lautakunta

Kiteytettynä: Menot olisivat kasvamassa 31,7 miljoonalla (+4,3 %) verrattuna aiempaan. Syynä pääosin palkankorotukset ja lakimuutokset.

Tämä on toinen asia johon vielä perehdyn. Tämä on myös yhteydessä edelliseen (uusi koulu = uusia työntekijöitä = kasvavia palkkamenoja).

Yleisesti: Vaikka talous on tiukka, tämä ei vaikuta mitenkään kohtuuttomalta säästämiseltä. 

6 Lausunto valtuustoaloitteeseen koulupoliisitoiminnan käynnistämisestä

Asia koetaan tärkeäksi, mutta Poliisi on ilmoittanut, että sillä ei ole mahdollisuuksia tähän.

7 Lausunto valtuustoaloitteeseen vieraskielisten oman äidinkielen opetuksen rajaamiseksi Espoon peruskouluissa

Muutaman valtuutetun aloite. Mielestäni epälooginen, puhutaan lapsen edusta kun oppii suomea, toisaalta perustellaan asiaan säästöillä.

Virkamiesten vastausehdotus on mukavan tiukka:

“Jos oppilaat ohjattaisiin luopumaan oman äidinkielen opiskelusta suomen kielen vahvistumisen myötä, kyseessä olisi pakotettu kielenvaihto (language shift), josta on paljon huonoja kokemuksia (ks. mm. Aikion väitöskirja Saamelaiset kielenvaihdon kierteessä https://helda.helsinki.fi/handle/10138/149625). Tämä olisi myös YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen vastaista. Samoin Suomen perustuslaki korostaa jokaisen oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin. Käytännössä opiskeluoikeuden rajaaminen ehdotetulla tavalla olisi mahdotonta.”

Eli ei ole opetusohjelman, lain ja säädösten eikä kansainvälisten sopimusten mukaista.

8 Lausunto valtuustoaloitteeseen Espoossa mahdollistettava oppivelvollisuuden suorittaminen loppuun lähikoulussa senkin jälkeen kun lapsi on täyttänyt 17 vuotta

Aloite on mielestäni ymmärrettävä. Eli että koulua pääsee jatkamaan omassa lähikoulussa.

Jos oikein ymmärrän, niin vastaus on, että jos se on lapsen edun mukaista, niin nytkin näin toimitaan. Eli periaatteessa näin, muttei ole ihan automaattinen asia.

9 Viherlaakson lukion taidelinjan muuttaminen kuvataidelinjaksi ja valintakokeen uudistaminen

Nykyinen kolmen painotuksen linja ei käytännössä toteudu, joten kuvataidelinja on paikkansapitävämpi. Tämä siis esityslistan perusteita. Tuntuu loogiselta, puolestani ok.

10 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen sekä toisen asteen ja nuorisopalveluiden viranhaltijoiden sekä peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätökset

11 Päätökset ja kirjelmät

12 Salassa pidettävä asia, JulkL § 24

 

Rent a cabin

Idyllic cottage for rent in Noux, Espoo. Located in the middle of Nuuksio National Park.

Read more!

Rajaa sisältöä

E.g., 06.2024