Konsernijaosto 30.9.2013: Espoon kanta joukkoliikenteen lippujen hinnoitteluun

Ensi maanantaina tapaa Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto. Asialistalla on vain yksi merkittävä asia - ja se onkin sitten merkittävä se. Kokouksessa otetaan kantaa joukkoliikenteen niin sanotun vyöhykemallin lippujen hinnoitteluperiaatteisiin ja hintasuhteisiin.

 
Vuodesta 2016 alkaen Helsingin seudulla hylätään kuntarajat ja siirrytään vyöhykemalliin. Lippujen hinnat määräytyvät pääosin matkan pituuden mukaan, kaarien keskustan ollessa Helsinginniemi.
 
Nyt on suunnitteilla malli, jossa lippujen hintasuhteen “kiinnitetään toisiinsa.” Toisin sanoen enää ei nostettasi eri vyöhykkeiden lippujen hintoja eri suhteessa, vaan hinnat nousisivat samassa suhteessa.
 
Esityslista löytyy täältä. Käyn nyt läpi virkamiesten lausuntoluonnoksen kohta kohdalta, ja kirjoitan kommenttejani siihen perään.
 
“1 Vyöhykekaarten väliset hintasuhteet
 
Espoo edellyttää, että uudessa järjestelmässä AB-lipun hinnan tulee olla samansuuruinen BC-lipun hinnan kanssa. Asukkaiden tasavertainen kohtelu edellyttää, että lyhyet joukkoliikennematkat ovat Espoon kaikissa osissa samanhintaisia. Espoon asutus jakautuu uudessa vyöhykejärjestelmässä B- ja C-kaarille.  Mikäli hinnoittelu toteutetaan HSL:n esityksen mukaan, lyhyetkin C-kaaren sisäiset joukkoliikennematkat muuttuisivat aikaisempaa kalliimmiksi ja olisivat jatkossa 20 % kalliimpia kuin vastaavat matkat muualla Espoossa.
 
Koska sekä AB-, että BC-vyöhykkeet tarjoavat nykyistä kunnan sisäistä lippua laajemman matkustusalueen, on nykyistä laajemmalla alueella matkustamiseen oikeuttavasta lipusta syytä periä nykyistä kunnan sisäistä lippua korkeampi hinta. Tällä perusteella Espoo esittää, että sekä AB- että BC-liput olisivat samanhintaisia ja niiden hintataso HSL:n esittämää AB-hintaa korkeampi. Tällöin Espoon asukkaiden keskinäinen tasavertaisuus toteutuu ja AB-lippujen käyttöönotosta Espoolle aiheutuvaa lipputulon menetystä voidaan pienentää.
 
ABC-lipun hinta ja käyttöalue vastaa nykyistä seutulippua. Espoo kannattaa ABC-lipun osalta HSL:n esitystä.”
 
Kirjoitin keväällä Hesarissa nyt esitettävän linjauksen puolesta, eli että AB ja BC -lippujen tulisi olla keskenään samanhintaisia. 
 
Tähän on mielestäni kaksi hyvää syytä:
  1. Noin saman mittaiset matkat olisivat samanhintaisia.
  2. Systeemi on selkeämpi. Olen vahvasti sitä mieltä, että yksi joukkoliikenteen käytön kasvun este on sekavassa hinnoittelussa ja reitistössä. Selkeyttämällä voi houkutella paremmin satunnaisia käyttäjiä.
 
Eli olen vahvasti esityksen kannalla.
 
“2 Lippulajien väliset hintasuhteet
 
Espoo puoltaa HSL:n esitystä lippulajien välisistä hintasuhteista.  Espoo edellyttää, että AB- tai BC- vyöhykkeiden sisällä matkustettaessa arvo- ja kertalippujen hinnat ovat samansuuruisia.”
 
Edelliseen lisäyksenä se, että hintasuhteet ovat kiinni toisissaan. Järkevää ja loogista, sanon minä.
 
“3 Lapset ja nuoret
 
Espoo puoltaa lasten lippujen yläikärajan nostamista 17 vuoteen.
 
Espoo puoltaa HSL:n esittämää lapsi- ja opiskelija-alennuksen säilyttämistä 50 %:ssä aikuisten lippujen hinnasta.
 
Espoo puoltaa opiskelija-alennuksen rajaamista HSL-alueella vakituisesti asuviin opiskelijoihin sekä ulkomaalaisiin vaihto-opiskelijoihin, jotka opiskelevat Helsingin työssäkäyntialueella sijaitsevissa oppilaitoksissa.
 
Espoo ei pidä perusteltuna yli 30-vuotiaiden opiskelijoiden rajaamista normaalin opiskelija-alennuksen ulkopuolelle. Espoo vastustaa HSL:n esitystä 30 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden joukkoliikennealennusten siirtämisestä Espoon sosiaalitoimen vastuulle. Esitys ei vähennä byrokratiaa eikä säästä kokonaiskustannuksia, vaan merkitsisi matkustusoikeuden tarkistamisen ja siihen liittyvän byrokratian siirtämistä HSL:stä kuntiin, etäälle joukkoliikenteen järjestämisestä tai rahoituksesta vastaavista tahoista. Yli 30-vuotiaiden opiskelijoiden muodostama kohderyhmä on pieni. Siitä ei muodostu kohtuutonta lisärasitetta HSL:lle, jonka tehtäviin joka tapauksessa kuuluu 18-29-vuotiaiden opiskelijoiden matkustusoikeuden tarkistaminen.”
 
On hienoa että lastenlipun yläraja nousee. Lisäksi opiskelijoiden alennus pysyy 50 %, eli ei tuijotettaisi opiskelijan ikää. Tämä on perustelua: opiskelija-alennus annetaan siksi että on syytä uskoa ettei opiskellessa vuolla kultaa - ei ikä siihen vaikuta. 
 
“4 Ikäihmiset
 
Espoo puoltaa seniorilipun perustamisesta HSL:n esittämällä tavalla, jolloin 70 vuotta täyttäneillä HSL-alueen vakituisilla asukkailla on henkilökohtaisella matkakortilla matkustaessaan oikeus 50 % alennukseen aikuisen arvolipun hinnasta päivällä klo 9-14 alkavilla matkoilla.”
 
Olennainen kysymys on, mikä olisi seniorilipun “luonteva” ikäraja. 70 on toisaalta korkea, toisaalta jos raja tiputetaan paljon alemmas niin alennusta saavat aika monet jotka eivät sitä millään tavoin tarvitse.
 
Päivämatkojen etu on, että ne kohdistuvat ruuhka-ajan ulkopuolelle. Lisäksi edun sitominen matkakorttiin kannustaa hankkimaan matkakortin.
 
Mielestäni kannattaa aloittaa tällä. Kun on lisää tietoa siitä mitä käytännössä merkitsee, voi miettiä alaikärajaa uusiksi. Myös päiväaikaa voi miettiä, voisihan tuo aika olla kolmeenkin asti.
 
“5 Muiden alennus- ja vapaalippujen siirtäminen kuntien ostopalveluiksi 
 
Espoo vastustaa HSL:n esitystä siirtää mm. alle 70 vuotiaiden kansaneläkeläisten eläkeläisalennusten, pyörätuolilla liikkuvien, invalidien sekä pientä lasta vaunuissa tai rattaissa kuljettavien henkilöiden matkustamisen tukeminen kuntien sosiaalitoimen (harkinnanvaraisena) ostopalveluna järjestettäväksi. Menettely siirtäisi joukkoliikennealennusten myöntämiseen ja matkustusoikeuden tarkistamiseen liittyvää virkatyötä HSL:stä kuntien vastuulle, mikä lisäisi siihen liittyvää byrokratiaa eikä lisäisi rahoituksen läpinäkyvyyttä. 
 
 Erilaisiin hinta-alennuksiin oikeutettu matkustajajoukko on kirjava. Siksi selkeää tahoa, jolle joukkoliikenteen matkustusoikeuden / vapaalipun myöntäminen, virkamiestyö ja rahoitus kuuluisi on kunnissa erittäin vaikea osoittaa.”
 
En ole ymmärtänyt mitä hyötyä olisi siirtää alennus kuntien harkinnanvaraiseksi toiminnaksi. Saisivatko lastenvaunuilla matkustavat neuvolasta jonkin todistuksen että heillä on vauva. Sitten haettaisiin pari leimaa ja saataisiin kortti jossa lukisi, että jos tämä vauva kulkee aikuisen kera niin se on maksuton matka.
 
Lopputulos sama kuin nyt, mutta runsaalla lisäbyrokratialla.
 
Ymmärrän perusideana se, että HSL ei haluaisi olla osallinen siinä keskustelussa kuka (aikuinen) saa matkustaa maksutta jne. Toisaalta esim. rattaiden kanssa kulkeminen maksutta on myös turvallisuusasia, ja ei kannata “säästää” sillä tavalla että työmäärää lisätään naapuriorganisaatiossa.
 
Päätösehdotus on siis mielestäni hyvä. 
 
“6 Taksa- ja lippujärjestelmän käyttöönotto ja sen aikataulu
 
HSL esittää, että uusi vyöhykejako otettaisiin käyttöön vuoden 2016 alussa eli samaan aikaan Länsimetron ja sen liityntäliikenteen käynnistämisen kanssa.
 
Jotta liikennejärjestelmästä ja taksamuutoksista aiheutuvia muutoksia ja niiden taloudellisia vaikutuksia voidaan paremmin hallita, Espoo esittää, että lippujärjestelmän aloitus lykätään vuoden 2017 alkuun.”
 
Itse näen että olisi syytä siirtyä tähän malliin samalla kun Länsimetro käynnistyy. Espoossa menee joukkoliikenne muutoinkin uusiksi, joten olisi parempi tehdä muutokset kerralla kuin tipoittain. 
 
o o o
 
Esitys on mielestäni varsin hyvä ja perusteltu. Konsernijaosto käsitteli tätä asiaa alustavasti keväällä, ja virkamiehet ovat hyvin tarttuneet jo silloin esiin nousseisiin epäkohtiin.

Kommentit

Maanantain kokouksessa edettiin kaarimallin tapauksessa esityksen mukaan, yhdellä poikkeuksella. Poistimme lausunnosta ehdotuksen siitä, että uuden lippukäytännön käyttöönottoa lykättäisiin vuodella. Eli tavoite on alkuvuodessa 2016 - myös Espoon kaupungin mielestä.

Mielenkiintoisia ideoita, jokatapauksessa näin on edettävä että pusketaan muutosta joukkolikenteen lippujen hinnoittelussa. Näin ei voi mennä loputtomiin.

Rajaa sisältöä

Esim. 6.2024